Employer Work Permit Form

การเตรียมข้อมูลและเอกสารของนายจ้าง

เอกสารของนายจ้างที่ใช้ในการยื่นขอใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวมีดังนี้

  • สำเนาหนังสือสัญญาจ้างงาน
  • แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานประกอบการ
  • สำเนาบัตรประชาชนของนายจ้าง
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลไทย และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นไม่เกินหกเดือน
  • สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.01 ที่ระบุประเภทกิจการ และ ภ.พ.09  หากมีการเปลี่ยนแปลง
  • กรณีนายจ้างประกอบกิจการที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายอื่น หรือต้องมีหนังสืออนุญาตให้ดำเนินกิจการจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ให้แนบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่นหนังสืออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
  • สำเนาหลักฐานการจ่ายเงินประกันสังคม และสำเนาเอกสารแสดงรายได้ที่เป็นปัจจุบัน ได้แก่งบการเงิน(ปีล่าสุด) และภพ.30
Required*

รายละเอียดการติดต่อ


รายละเอียดการจ้างงาน


เอกสารหลักฐานประกอบเหตุผลดังกล่าว
(กรุณาอัพโหลดชื่อไฟล์ภาษาอังกฤษ ไม่เว้นวรรค และขนาดไม่เกิน 1.5mb/ For uploading files in English names, no spaces, and not larger than 1.5 mb)

เอกสารประกอบการยื่นขอ work permit & visa


 

Work Permit & VISA